Jump to content

F-Body Club of Finlandin säännöt


Crisis

Recommended Posts

F-Body Club of Finlandin säännöt

 

Nimi ja kotipaikka

Tarkoitus ja toiminta

Jäsenyys

Hallitus

Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen kokoukset

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on

 

F-Body Club of Finland

 

ja sen kotipaikka on

 

Helsinki

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä erilaisten harrasteautoyhdistysten, järjestöjen ja autoalan yritysten välillä, sekä pyrkiä antamaan mm. teknistä tukea yhdistyksen jäsenille

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia amerikkalaisiin autoihin liittyviä harjoitus-, kilpailu-, näyttely-, ja kokoontumistapahtumia sekä ylläpitää yhdistyksen kotisivuja sekä siihen liittyvää keskustelufoorumia.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

 

 

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka omistaa yhdistyksen toimintaan sopivan ajoneuvon.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka osoittaa mielenkiintoa vaikka ei omistaisi yhdistyksen toimintaan sopivaa ajoneuvoa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet, hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 

 

11. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

   1. kokouksen avaus

 

   2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                 

 

   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden   

  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille        

 

   7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-

     ja jäsenmaksujen suuruudet

 

   8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

   9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille

     varatilintarkastajat

 

   10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Link to comment
Share on other sites

  • letkume unpinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...